PRIVACYSTATEMENT

Persoonsgegevens die wij verwerken

Japara verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je in zorg bij ons bent of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, emailadres)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s), vast en mobiel
 • E-mailadres(sen)
 • Nationaliteit
 • Situatieschets bij intake

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Japara verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Zorgplannen (met rapportages)
 • Beschikkingen/ zorglegitimatie van gemeente/zorgkantoor
 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

Japara verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden/ intern overdragen van informatie in relatie tot de zorg, die je krijgt.
 • Je te kunnen bellen en/of e-mailen, indien dit nodig is, in relatie tot de zorg die je krijgt.
 • Japara verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor gemeenten en zorgkantoor.

Hoe lang we gegevens bewaren

Japara zal je persoonsgegevens niet langer bewaren, dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op onze bewaartermijn(en) zijn wettelijke eisen van toepassing.

Delen met anderen

Japara verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de te leveren zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Japara blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (tenzij er sprake is van een wettelijke grondslag). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering richten aan Robert Verhoeven of sturen naar japarazorg@zorgboerenzuid.nl . Japara, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Japara neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met japarazorg@zorgboerenzuid.nl

Personeelsbeleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Japara respecteert de privacy van haar sollicitanten.

Als je bij Japara solliciteert, verstrek je bepaalde gegevens over jezelf. Japara verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Japara gebruikt jouw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van jouw sollicitatie. Wij bewaren je gegevens niet langer dan 4 weken na de sluitingsdatum van een vacature, tenzij we expliciet toestemming hebben gevraagd én toestemming hebben verkregen om je gegevens langer te bewaren.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken kun je contact opnemen met: japarazorg@zorgboerenzuid.nl .